Alapszabályunk

Alapszabályunk

HAD- ÉS KULTÚRTÖRTÉNETI EGYESÜLET

közgyűlésén az alapszabályát a következőkben állapította meg:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Egyesület neve: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Székhelye: 2132 GÖD, Délibáb u. 8.

Értesítési címe: 2132 Göd, Délibáb u.8.

Az Egyesület jogi személy.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól

támogatást nem fogad el, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat,

továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a

továbbiakban sem fog.

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJAI

Az Egyesület alapvető célkitűzései:

• a történelmi Magyarország területén történt hadiesemények történeti és helyi kutatása,

és az erről szóló ismeretek terjesztése, valamint hagyományőrzés keretében ezek

bemutatása;

• a történelmi Magyarország területén történt hadiesemények során eltűnt háborús

objektumok kutatása, és ezek leleteinek a megmentése, és széles körű bemutatása

kiállítások és tárlatok létesítésével;

• a történelmi Magyarország területén a történelemre épülő idegenforgalmi fejlesztések

előmozdítása;

• a működés területén kulturális rendezvények, helytörténeti-hadtörténeti kiállítások,

találkozók szervezése;

• a történelmi Magyarország területén népi hagyományok kutatása, ápolása, népi

hagyományok őrzése, tárlatok, tájházak, kiállítások szervezése;

• a történelmi Magyarország területén geológiai, hidrológiai, paleontológiai kutatások

segítése;

• a történelmi Magyarország területén környezetvédelmi célok segítése, ennek

érdekében rendezvények szervezése;

• tevékenysége kiterjed a kulturális és közösségi programok szervezésére és a kutatók,

hagyományőrzők életével kapcsolatos bármely tevékenységre, az ifjúság

történelemmel kapcsolatos informális képzésére;

• írott és elektronikus kiadványok szerkesztése és kiadása;

• tevékenysége kiterjed kutatói, hadszíntérkutatói, gyűjtői képviseletre és

érdekképviseletre.

• Magyarország területén hadisírok kutatása, gondozása.

- 2 -

III.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki belépési

nyilatkozatában az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,

kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és

a tagdíj megfizetésére.

2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki

erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület munkáját.

3. Az egyesületi tagság az Egyesületbe történő felvétellel keletkezik. A felvételi kérelmet az

Egyesület Elnökségéhez kell írásban benyújtani. A felvételről, illetőleg annak elutasításáról az

Elnökség határoz. A határozatot írásba kell foglalni, és arról a jelentkezőt értesíteni kell.

4 Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, jogi személy esetén annak jogutód nélküli

megszűnése által.

5. Az egyesületi tagság megszűnik kilépés útján. A kilépést a tag, jogi személy esetén a

képviselője az Egyesület Elnökségéhez címzett írás nyilatkozattal jelentheti be. A kilépési

szándékot indokolni nem kell. Az Elnökség a tag döntését az írásbeli bejelentés

kézhezvételével veszi tudomásul, és a tagot törölteti a nyilvántartásból.

6. Az egyesületi tagság megszűnhet kizárás útján. Az Elnökség titkos, szótöbbséggel

meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály

rendelkezései ellen súlyosan vét, olyan közszereplést vállal, olyan nyilatkozatot tesz, amely az

Egyesület jó hírnevét sérti, vagy céljaival ellentétes. A tag tagsága a fentebb leírtakon túl

törölhető, ha a határidőig tagdíját nem rendezi. A tagság megszűnését megelőzően a Titkár a

tagot köteles tagdíjfizetési kötelezettségéről írásban tájékoztatni, felszólítani a tagdíj

rendezésének a felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belüli megfizetésére. A tagság

megszűnése esetén a már befizetett tagdíj vissza nem igényelhető

IV.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. Az Egyesület minden tagja betartja az alapszabályt, köteles tevékenyen közreműködni az

egyesületi célok megvalósításában, a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok

végrehajtása érdekében.

2. A Közgyűléseken az Egyesület minden rendes tagjának hozzászólási, javaslattételi és

szavazati joga van. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.

3. A pártoló tag véleményadási és javaslattételi joggal vehet részt a Közgyűlésen, de szavazati

joggal nem rendelkezik, illetve az Egyesület tisztségeibe nem választható. Ezen kivételek

mellett jogosultságait és kötelezettségeit tekintve a rendes tagokkal azonos elbírálás alá

tartozik.

- 3 -

4. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat a

Közgyűlés által meghatározott időben és módon megfizetni.

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEI

1. Az Egyesület testületi szervei:

a) Közgyűlés;

b) Elnökség.

2. Az Egyesület tisztségviselői:

a) elnök;

b) Elnökség tagjai: alelnök és a titkár.

VI.

A KÖZGYŰLÉS

1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége. A Közgyűlést

az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni

úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek

kell lennie.

2. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani.

3. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél

megjelölésével – kívánja, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A

rendkívüli közgyűlés iránti igényt az Elnökségnek címzett írásos kezdeményezéssel kell

bejelenteni. A rendkívüli közgyűlést a kezdeményezés kézhezvételétől számított 60 napon belüli

időpontra kell összehívni.

4. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több minta fele jelen

van. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti

napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A

megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés

időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti

közgyűlés meghívójában is megjelölhető, a távolmaradás következményeire való

figyelmeztetés mellett.

5. A menet közbeni határozatképtelenné válás esetén legalább 60 perc elteltével a Közgyűlést

újra meg lehet nyitni, és lefolytatni a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés

szabályai szerint. Ezen lehetőséget az eredeti Közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell.

6. A Közgyűlés – eltérő rendelkezés hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt

szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Közgyűlés a

tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Az alapszabály módosításához, az

egyesület feloszlásának, más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához a

tagok összessége kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

- 4 -

7. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alapszabály megállapítása és módosítása, az

évi költségvetés megállapítása, az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása, az

Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának a kimondása és az

ügyintéző szerv megválasztása.

8. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a

határozat alapján

− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

− bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület

által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél

szerinti juttatás.

VII.

AZ ELNÖKSÉG

1. Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség. Az Elnökség három tagból áll. Az Elnökség

tagjait a Közgyűlés választja titkos szavazással. Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök és a

titkár. A Közgyűlés az Elnökség tagjait öt évre választja.

2. Az Elnökség tagjává választható az, aki a 1989. évi II. tv. 8.§ (1) bekezdésében foglalt

feltételeknek megfelel.

3. A Közgyűlés két ülése közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely

nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő

közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő

kötelezettségek és illető jogok vállalásáról – a Közgyűlés, illetőleg tagok felé beszámolási és

tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

4. Az Elnökség valamennyi tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez

képest – de legalább évente négyszer – ülésezik, melyet az elnök hív össze. Az Elnökség

ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és

az ülés napja között legalább nyolc nap időköznek kell eltelnie. Bármely, az Elnökség

döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell

hívni. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit nyílt szavazással hozza. Az

Elnökség szavazati eljárásában a tartózkodás joga kizárt.

5. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a

határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti

juttatás.

- 5 -

6. Az elnök jogai és kötelességei:

• az összehívott Közgyűlést levezeti;

• összehívja az Elnökség üléseit;

• irányítja az Elnökség munkáját;

• vezeti az Elnökség üléseit;

• irányítja az Egyesület gazdálkodását;

• a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja;

• a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését,

illetve felhasználását ellenőrzi;

• az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat ellenőrzi;

• intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

7. Az alelnök jogai és kötelességei:

• az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt;

• az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű

helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.

8. A titkár jogai és kötelességei:

• az Egyesület pénzállományát kezeli;

• a számlák kezelését és nyilvántartását végzi;

• a pénztárkönyv vezetését végzi;

• mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnököt értesíti;

• a számlák hitelességét ellenőrzi;

• az Egyesület iratait kezeli.

9. Az elnökségi tagság megszűnik:

• visszahívással;

• lemondással;

• határozott idő leteltével;

• az egyesületi tagság megszűnésével.

10. Visszahívás esetén az elnökségi tagság a visszahívást kimondó közgyűlési határozatban

megjelölt időpontban szűnik meg.

11. Lemondás esetén a lemondó nyilatkozatot az Elnökségnek címezve írásban kell

benyújtani. Az elnökségi tagság a kézhezvétel időpontjában szűnik meg.

12. Az egyesületi tagság megszűnésével az elnökségi tagság is automatikusan megszűnik.

- 6 -

VIII.

A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A

jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, Közgyűlés esetén további erre

kijelölt két tag.

2. A Közgyűlést levezető elnök, a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul

bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag

hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé.

3. Az elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását

naprakészen vezettetni.

4. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. Az Elnökség jogosult

akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A

pénztáros részére díjazás állapítható meg. Felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

IX.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

Az Egyesület képviseletére az elnök jogosult.

X.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1. Az egyesületi vagyon forrásai:

• tagdíjak,

• egyesületi rendezvények bevételei,

• az Egyesület által forgalmazott kiadványok, eszközök utáni bevételek, egyéb

gazdasági tevékenységek bevételei,

• adományok.

2. Az éves tagdíj mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg.

3. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez.

- 7 -

4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott

támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél

támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradványösszegeket hasonló célok

támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában

meghatározott körben használja fel.

5. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl –

saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése

esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

6. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon

hovafordításáról nem rendelkezik, továbbá, ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a

felügyelő szerv a megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után a székhely

szerinti település önkormányzatának kulturális céljaira kell fordítani.

7. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell

vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület

gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről

vagyonkimutatást készíttet.

XI.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az Egyesület megszűnik:

• ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja;

• ha feloszlatják;

• ha más szervezettel egyesül;

• ha megszűnését megállapítják.

XII.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989.

évi II. törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Ezt az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2022.január 15. napján fogadta el.

GÖD, 2022. január 15.

- 8 -

……………………………………………

SZEBENYI ISTVÁN

Egyesület elnöke

 

Belépési nyilatkozat, letöltése